องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
30.ม.ค..2556
Rate this item
(0 votes)

ความเป็นมา

 

       

         คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ได้ประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (พพ.1) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 กันยายน 2547 และ อพท. ได้จัดการประชุมแนะนำพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวาระการประกาศเขตพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง เมื่อ 28 กันยายน 2547 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด โดยเชิญทุกภาคีการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 350 คน ร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรในการประสานความร่วมมือการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างฯ

         ในการนี้ อพท. ได้จัดแบ่งกลุ่มภาคีการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างฯ เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทนำเที่ยว โรงแรมรีสอร์ท ภัตตาคารร้านอาหาร คมนาคมขนส่ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค และประชาคมชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนกำหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม และการประสานงานระหว่างกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่องต่อไป

         พื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 105 ง ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยแบ่งเป็นพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่หมู่เกาะช้าง หมู่เกาะหมาก หมู่เกาะกูด และพื้นที่เชื่อมโยงชายฝั่งทะเล มีพื้นที่รวม 4,280 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,675,000 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

Read 7815 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction