องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ติดต่อเจ้าหน้าที่
30.ม.ค..2556
Rate this item
(5 votes)

รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ผู้ปฏิบัติงาน อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑  ถนนพระรามที่ ๖  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒ 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)

ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร อพท.

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผู้อำนวยการ อพท. - -
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) รักษาการผู้อำนวยการ อพท.  ๖๐๒ taweebhong@dasta.or.th
นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อพท. (๒) ๖๐๑ suthep.k@dasta.or.th
ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. (๓)  ๖๐๖ chuwit.m@dasta.or.th
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.  ๖๐๓ chumpol.mu@dasta.or.th

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
พ.อ.นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผอ.สตน. ๕๐๑ nawin.p@dasta.or.th
นางพรศิริ ศรีโพธิ์งาม จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๕ pornsiri.s@dasta.or.th
นางกัญญณัฐ มหิมา จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๓ gunyanut.v@dasta.or.th
น.ส.ปณิตา ทองสายบัว​ จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๔ panita.t@dasta.or.th
น.ส.กสิณาณิฐ อึ่งกูล จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๖ kasinanit.u@dasta.or.th

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผอ.สบก. ๖๐๓ chumpol.m@dasta.or.th
น.ท.หญิง กนกพร กระจ่างมล หนง.งานบริหารทั่วไป ๑๐๒ kanokporn.k@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ค้ำคูณ จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๓  unchalee.k@dasta.or.th
น.ส.อนัญญา รุ่งอ่วม จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๔ ananya.r@dasta.or.th
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ อพท.) ๑๒๖ rattana.v@dasta.or.th
นายมนัสวิน บุญทวี จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ ๑) ๑๒๘  manutsawin.b@dasta.or.th
นายสุรกิจ แก้วปิ่นทอง จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ ๒) ๑๒๗ surakit.k@dasta.or.th
นางภัณฑิลา โสมรักษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ ๓) ๑๒๕ phuntisa.s@dasta.or.th
พ.อ.ปเมศ ประเสริฐยิ่ง หนง.กฎหมายและพัสดุ ๑๐๘ pamet.p@dasta.or.th
นางทัศนีย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ จนท.กฎหมายและพัสดุ ๑๒๔ tasanee.c@dasta.or.th
นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล จนท.กฎหมาย ๑๑๖ surakij.l@dasta.or.th
น.ส.เสมอใจ สิงห์งาม จนท.กฎหมาย ๑๒๐ samerjai.s@dasta.or.th
น.ส.ภาณุมาศ ตั้งชู จนท.พัสดุ ๑๐๙ phanumat.t@dasta.or.th
น.ส.กัญญ์ปภัส รัตนเรืองศิลป์ จนท.พัสดุ ๑๑๘ kanpapas.r@dasta.or.th
น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ หนง.การเงินและบัญชี  ๑๑๐
kittika.c@dasta.or.th
น.ส.พรอุษา จุนทการ จนท.บัญชี ๑๑๒ pornusa.c@dasta.or.th
น.ส.เนาวรัตน์ เสน่หา จนท.การเงิน ๑๑๑ naowarat.s@dasta.or.th
น.ส.ดวงพร ชอบประดิษฐ์ หนง.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๑๙ doungporn.c@dasta.or.th
นางสุวภัทร ดำมณี จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๗ suwapat.d@dasta.or.th
น.ส.รุ่งฤดี สิงห์วงษา จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๒๑๙ rungruedee.s@dasta.or.th
น.ส.วันดี ไกรเทพ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล (ลจ.) ๑๐๖ wandee.k@dasta.or.th
นายหริศ เหล่าวิทยวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ หนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๓ harit.l@dasta.or.th
นายพิริยะ จงอรุณทัพรังษี จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๒ piriya.j@dasta.or.th
นายธีรนัย รังษิยาภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๕ teeranai.r@dasta.or.th
นายปิยวุฒิ อึ้งวิเชียร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๔ piyavuth.u@dasta.or.th
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี ปฏิบัติหน้าที่ หนง.สื่อสารภายใน ๒๑๑ phantisa.s@dasta.or.th
น.ส.วรสุดา ขำเดช จนท.สื่อสารภายใน (ลจ.) ๑๑๗ worasuda.k@dasta.or.th
นายประพันธ์ รุ่งคล้าย จนท.บริการ prapan.r@dasta.or.th
นายทวีศักดิ์ ไถวฤทธิ์ จนท.บริการ thaweesak.t@dasta.or.th
นายสาโรจน์ ยอดเสาร์ จนท.บริการ sarot.y@dasta.or.th
น.ส.ชุติกาญจน์ เจนตระกูลโรจน์ จนท.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อพท. (ลจค.) - chuti-garn.j@dasta.or.th

งานประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.มัธนา เมนแก หนง.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๒ matana.m@dasta.or.th
น.ส.ไปรยารัฐ  มงคลชาติภิรักษ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๔  praiyaratha.m@dasta.or.th

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นางสาววาสนา พงศาปาน ผอ.สบย. ๔๐๑ wassana.p@dasta.or.th
นายนพดล จินดาธรรม ปฏิบัติหน้าที่ หนง.แผนยุทธศาสตร์ ๒๐๗ nophadon.j@dasta.or.th
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๑๒๖ rattana.v@dasta.or.th
นายภาณุ อัศวปรมิตชัย จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๖ panu.a@dasta.or.th
นายศุภชัย งามศิริกุลเจริญ หนง.แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ ๒๐๒ supachai.n@dasta.or.th
น.ส.จิตติมา สุริยวงษ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๐๘ chittima.s@dasta.or.th
น.ส.นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล จนท.บริหารยุทธศาสตร์  ๒๑๗ nisarut.a@dasta.or.th
น.ส.กาญจนา ครรภาฉาย หนง.ติดตามและประเมินผล ๒๐๓ kanjana.j@dasta.or.th
น.ส.ภวรัตน์ คุณความดี จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๐๙ pavarat.k@dasta.or.th
นายชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๕ chanin.s@dasta.or.th
น.ส.อภิสรา ถึงสุขวงษ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์  ๒๑๓ apisara.t@dasta.or.th
- - หนง.บริหารความเสี่ยง - -
น.ส.ณวรรณ ทินราช จนท.บริหารความเสี่ยง ๒๑๒ nawan.t@dasta.or.th
นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์ หนง.วิเทศสัมพันธ์ ๒๑๐ kesada.s@dasta.or.th
นายพรพล น้อยธรรมราช จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๐ pornpol.n@dasta.or.th
น.ส.ธนพรพรรณ พลคีรีย์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (ลจ.) ๒๑๔ thanapornpun.p@dasta.or.th

สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วัชรี ชูรักษา ผอ.สทช. ๓๐๑

watcharee.c@dasta.or.th

น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สทช. ๓๑๑ wanvipa.p@dasta.or.th
นางประภัสสร วรรธนะภูติ หนง.ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓๐๙ praphatsorn.v@dasta.or.th
นายศราวุธ ทาคำ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๘ sarawut.t@dasta.or.th
นายพิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๑๐ phitirat.w@dasta.or.th
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต หนง.เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ๓๑๑ wanvipa.p@dasta.or.th
นายแมน อร่ามศรี จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๔ man.a@dasta.or.th
นายกรวิทย์ เทพนีรมิตร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๗ kaurawit.t@dasta.or.th
น.ส.ศิรตา ศิริธรรม จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๗ sirata.s@dasta.or.th
นายสงคราม คาดหมาย จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๗ songkhram.k@dasta.or.th
นายสืบพงศ์ มงคลบรรจง จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๑๒ suebpong.m@dasta.or.th
นายไมตรี พุทธวงษ์ หนง.บริหารภาคีเครือข่าย ๓๐๒ maitree.b@dasta.or.th
นายสุวิชชา บุญสมุทร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๕ suwitcha.b@dasta.or.th
นางปิยะณัฐ หอมวิชียร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๓ piyanat.k@dasta.or.th
นายนิรุตต์ บ่อเกิด จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๖ nirut.b@dasta.or.th
นายประสพพงษ์ ดวงดี จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๑๓ prasoppong.d@dasta.or.th
นายพิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ หนง.ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓๑๐ phitirat.w@dasta.or.th
นายวีรภัทร ชำนาญไพร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - veerapat.c@dasta.or.th
น.ส.รพา ผานิล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - rapa.p@dasta.or.th
นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - wikrom.n@dasta.or.th
น.ส.ณัฐณิชา แสนปัญญา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - natnicha.s@dasta.or.th
น.ส.นลพรรณ ชลาสินธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - nonlaphan.c@dasta.or.th
น.ส.อรอนงค์ จำปาเต็ม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - onanong.c@dasta.or.th
น.ส.นุชจรี ห้อยดี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - nucharee.h@dasta.or.th
น.ส.ปารมี พรหมตุ๊ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - paramee.p@dasta.or.th
น.ส.พจนีย์ แก้วมีศรี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ - photjanee.k@dasta.or.th
น.ส.รุวัยดา เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - ruwaida.d@dasta.or.th
น.ส.นันทิชา อินทร์บำรุง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - nunthicha.i@dasta.or.th
นายณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - naran.a@dasta.or.th
น.ส.อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - on-uma.s@dasta.or.th
น.ส.วิชชุดา เขียวเกตุ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - witchuda.k@dasta.or.th
น.ส.เบญจมาศ วรยศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - benjamart.w@dasta.or.th
นายอรรถพันธ์ บุญถนอม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - atthapan.b@dasta.or.th
น.ส.ณัฐกานต์ นองเนือง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - natthakarn.n@dasta.or.th
นายพรชัย ฤทธิ์แดง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  - ponchai.r@dasta.or.th

สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สพข. ๗๐๑ pornsook.c@dasta.or.th
- - รอง ผอ.สพข. - -
นายชิโนรส บุญเจิม หนง.ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว ๗๐๒ chinorost.b@dasta.or.th
นายวรภัทร์ หอมวิเชียร จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ๗๐๙ worapat.h@dasta.or.th
นายติรานนท์ ทิพยมงคลกุล จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ๗๐๕ tiranon.t@dasta.or.th
- - หนง.พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว ๗๑๓ -
น.ส.ณฐมน หงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๗๑๔ taksapon.h@dasta.or.th
น.ส.นุชสรา เทียนไชย หนง.มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๗๐๘ nuchsara.t@dasta.or.th
น.ส.นพมาศ ทิตระกูล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๗๐๖ noppamas.t@dasta.or.th
- - หนง.ประเมินขีดความสามารถในการรองรับ ๗๐๓ -
น.ส.ปวีณา หลวงผาด จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๗๑๕ paweena.l@dasta.or.th

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศทย.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - - - -
นายชัชวาล ม่วงพรวน ปฏิบัติหน้าที่ หนง.องค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ๒๐๕ chadchawan.m@dasta.or.th
นายคัชพล จั่นเพชร จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๐๔ katchaphon.j@dasta.or.th
น.ส.อัชฌา รัตนโอภาส จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๔๐๖ atcha.r@dasta.or.th
น.ส.กัลย์ลัญญา ปลั่งกมล จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๘ ganlanya.p@dasta.or.th
นายณัฐพล แจ้งศรี จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (ลจ.) ๔๐๕ nathapol.j@dasta.or.th
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี หนง.พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ ๒๑๑ phantisa.s@dasta.or.th
- - หนง.ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๑ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (อพท.๑)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๑ - -
- - รอง ผจก.อพท.๑ - -
น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - ninlawan.t@dasta.or.th
น.ส.ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chompunuth.t@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๒ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (อพท.๒)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายพลากร บุปผาธนากร ผจก.อพท.๒ ๒๐๑ palakorn.b@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๒ - -
นายสรวิชญ์ แสงงาม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sorawich.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (อพท.๓)

เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๕

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธิติ จันทร์แต่งผล ผจก.อพท.๓ - thiti.c@dasta.or.th
นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - kris.b@dasta.or.th
นายพนม วงศ์ไทย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panom.w@dasta.or.th
น.ส.วรรณพร ทองสุ่น จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wannaporn.t@dasta.or.th
นายเฉลิมพล แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chalermphon.y@dasta.or.th
น.ส.ศิวพร สวัสดิ์มงคล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - siwaporn.s@dasta.or.th
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - norases.v@dasta.or.th
นางเรือนแก้ว เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - rueankaew.m@dasta.or.th
น.ส.กิตติยา แก้ววงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - kittiya.k@dasta.or.th
น.ส.มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - manassapan.s@dasta.or.th
น.ส.ปรารถนา เทพศรีหา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - prattana.t@dasta.or.th
น.ส.พาณิภัคน์ ช่วงโชติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - panipak.c@dasta.or.th
นายธนากร ภูมิจิตร ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - thanakorn.b@dasta.or.th
น.ส.ณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ จนท.การเงินและงบประมาณ - nattanun.c@dasta.or.th
น.ส.กาญจนา รุ่งคล้าย จนท.บัญชี - kanjana.r@dasta.or.th
น.ส.กิตติมา รัชนีภรณ์ จนท.พัสดุ - kittima.r@dasta.or.th
นางเขมวรรณ เมาลานนท์ จนท.บริหารงานทั่วไป - kemawan.m@dasta.or.th
นายเอกอาทิตย์ สมจันทร์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - eakartid.s@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) หรือ อพท.๓ (สาขา)
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๖๐๔๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๖๐๔๕

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รอง ผจก.อพท.๓ ๑๐๐๒ sutarak.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.มัทนา เครือจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๐๑ mattana.k@dasta.or.th
นายชาญชัย บุญส่งสมคำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๑๘ chanchai.b@dasta.or.th
น.ส.จิรวรรณ กาญจนาวิล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chirawan.k@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
นางเสาวรส โสกำปัง จนท.การเงินและงบประมาณ ๑๐๐๓ soawarot.c@dasta.or.th
น.ส.ประจิตรา ประชุมแพทย์ จนท.บัญชี ๑๐๐๔ prajittra.p@dasta.or.th
นางชนนี โกคูณ  อนันต์ จนท.พัสดุ ๑๐๐๕ chonnani.k@dasta.or.th
นายบัญชา มนัสสนิท พนง.ส่งเอกสาร (ลจค.) - bancha.m@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (อพท.๔)

เลขที่ ๕๕/๑๓ หมู่ที่ ๑๒ โครงการซันเซตเพลส ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๐๔๘๑-๒, โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๐๔๘๓
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.๔ - prakrong.s@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๔ - -
นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - nattapong.b@dasta.or.th
นายปสันน์ วิบูลย์รังสรรค์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pasan.v@dasta.or.th
น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chutima.s@dasta.or.th
นายสิทธิชัย สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittichai.s@dasta.or.th
นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittipun.s@dasta.or.th
นายศรายุทธ โนติ๊บ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sarayut.n@dasta.ot.rh
นายวัชระ ทิพย์ชำนาญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - watchara.t@dasta.ot.rh
น.ส.สุรางคนางค์ พ่วงแผน จนท.ประชาสัมพันธ์ - surangkhanang.p@dasta.ot.rh
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - charinthip.o@dasta.ot.rh
นางชวมล แพจุ้ย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chawamon.p@dasta.ot.rh
น.ส.วัลภา ดงเรืองศรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - wanlapa.d@dasta.ot.rh
น.ส.ไพลิน อินเพ็ชร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - pailin.i@dasta.ot.rh
น.ส.บุญเลียม ชุมภู จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bunliam.c@dasta.ot.rh
น.ส.อุมาริน แสงอรุณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - uamarin.s@dasta.ot.rh
นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - weerawit.c@dasta.ot.rh
น.ส.ปนัดดา ผาสุก จนท.การเงินและงบประมาณ - panutda.p@dasta.ot.rh
นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์ จนท.บัญชี - jutarat.m@dasta.ot.rh
น.ส.ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์ จนท.พัสดุ - chanyaphat.k@dasta.ot.rh
น.ส.ปริญญา ชฏิลาลัย จนท.บริหารงานทั่วไป - parinya.c@dasta.ot.rh
นายจรัน กันสุ่ม จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - jaran.k@dasta.ot.rh

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (อพท.๕)

เลขที่ ๕๑/๒ ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๖ ๑๑๑๖-๘ โทรสาร ๐ ๔๒๘๖ ๑๐๘๐
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.๕ - thumanoon.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๕ - -
นายธนกฤต ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - thanakrit.p@dasta.or.th
น.ส.จีระภา นามี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jeerapa.n@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ศรีสารคาม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - unchalee.s@dasta.or.th
น.ส.ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - prangsiri.d@dasta.or.th
น.ส.ชญาธร โสดวิลัย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - juniporn.s@dasta.or.th
นายศศิวัฒน์ ติตะปัญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sasiwat.t@dasta.or.th
น.ส.สุมณฑา ก่อแก้ว จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sumonta.k@dasta.or.th
น.ส.ศิริลักษณ์ สุประดิษฐอาภรณ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ (ลจ.) - siriluk.s@dasta.or.th
น.ส.อรุณศรี นามซุย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - arunsee.n@dasta.or.th
น.ส.สรญา เสนามนตรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - soraya.s@dasta.or.th
นายอภิญญา หงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - apinya.h@dasta.or.th
น.ส.บุษกร บุตรพรม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bootsakorn.b@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.ขวัญฤทัย อาจทอง จนท.การเงินและงบประมาณ - kwanruetai.a@dasta.or.th
น.ส.กัญธิมา เฝือสุภาพ จนท.บัญชี - kuntima.f@dasta.or.th
น.ส.พชรมน บุตรทา จนท.พัสดุ - phatchalamon.b@dasta.or.th
นางกิตินันท์ นกแก้ว จนท.บริหารงานทั่วไป - kitinun.b@dasta.or.th
นายศุปพัธไชย ภาคธูป จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - supatchai.p@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.๖)

เลขที่ ๕๕ ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๗ ๑๔๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผจก.อพท.๖ - suksun.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๖ - -
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.กมลลักษณ์ ดอกประดู่ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - athidtaya.j@dasta.or.th
น.ส.วนิดา อินตัน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wanida.i@dasta.or.th
นายสุรชัย บุญก้ำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - surachai.b@dasta.or.th
น.ส.ขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - khwanruetai.y@dasta.or.th
นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - natthawut.c@dasta.or.th
น.ส.มยุรี ศรีสุริยพงศ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - mayuree.s@dasta.or.th
นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ nattakit.k@dasta.or.th
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง จนท.ประชาสัมพันธ์ - orapan.b@dasta.or.th
นางกิตติวรา คำมั่น ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - kittiwara.k@dasta.or.th
น.ส.สร้อยสุดา มงคล จนท.การเงินและงบประมาณ - soisuda.m@dasta.or.th
น.ส.สุพรรษา ผัดผ่อง จนท.บัญชี - suphansa.p@dasta.or.th
น.ส.แพรวพรรณพัชร อุปนันท์ จนท.พัสดุ - praewpunnapuch.o@dasta.or.th
น.ส.สุธาสินี สรรพช่าง จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - suthasinee.s@dasta.or.th
น.ส.วชิราภรณ์ เพ็ญกุล จนท.บริหารงานทั่วไป (ลจ.) - wachiraporn.p@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)

เลขที่ ๙๓๙/๓ หมู่ที่ ๖ ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๖๒ โทรสาร ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๖๓
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.๗ - somjin.c@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๗ - -
นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - suparada.k@dasta.or.th
นางพรรณวดี พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panwadee.m@dasta.or.th
น.ส.ภัคมาส จิตมานะ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pakkamas.j@dasta.or.th
น.ส.ดรุณี วิริยะเอี่ยมพิกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - darunee.w@dasta.or.th
น.ส.อมรรัตน์ บุญมีเจริญเกียรติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - amonrat.b@dasta.or.th
นายวรวีร์ จารุภุมมิก จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - worawee.c@dasta.or.th
นายเจตนา พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jetana.p@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.สุคนธา เฟื่องฟูลอย จนท.การเงินและงบประมาณ - sukonta.f@dasta.or.th
น.ส.สำราญ เหมือนทัด จนท.บัญชี - sumran.m@dasta.or.th
น.ส.นภชนก อินทร์สุริวงค์ จนท.พัสดุ - napachanok.j@dasta.or.th
น.ส.อนุสรา อุ่มรูปงาม จนท.บริหารงานทั่วไป - anussara.o@dasta.or.th
นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - artit.w@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๘ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (อพท.๘)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๘ - -
- - รอง ผจก.อพท.๘ - -
นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sujin.m@dasta.or.th
น.ส.เรณู ปิ่นทอง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - ranoo.p@dasta.or.th
นายเมธี แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - matee.y@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๙ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (อพท.๙)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๙ - -
- - รอง ผจก.อพท.๙ - -
นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - somkiat.a@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction