องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ติดต่อเจ้าหน้าที่
30.ม.ค..2556
Rate this item
(4 votes)

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

118/1  อาคารทิปโก้ ชั้น 31  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์ 0 2357 3580  โทรสาร 0 2357 3599

ส่วนกลาง

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ๖๖๖ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๘
นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑)   ๐ ๒๒๗๙ ๑๙๐๒
นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. (๒)    

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายธันวา ธีระวิทยเลิศ ผอ.สตน. ๕๐๑ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๒  
นางกัญญณัฐ มหิมา จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๓  

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายสุธีร์ สธนสถาพร ผอ.สบก. ๑๐๑  
น.ท.หญิง กนกพร กระจ่างมล หนง.เลขานุการและบริหารงานทั่วไป ๑๐๒ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๕
น.ส.อัญชลี ค้ำคูณ จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๓  
น.ส.อนัญญา รุ่งอ่วม จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๔  
นางภัณฑิลา  โสมรักษ์ จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๕  
น.ส.เสมอใจ สิงห์งาม จนท.กฎหมายและพัสดุ ๑๐๕  
น.ส.จุเลสภา อินทามระ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๖  
น.ส.อริยาภรณ์ งามปลั่ง จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๗  
พ.อ.ปเมศ ประเสริฐยิ่ง หนง.กฎหมายและพัสดุ ๑๐๘  
น.ส.ภาณุมาศ  ตั้งชู จนท.บริหารงานพัสดุ ๑๐๙  
น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ หนง.การเงิน การบัญชี และงบประมาณ ๑๑๐
 
น.ส.เนาวรัตน์  เสน่หา จนท.การเงิน  ๑๑๑  
น.ส.พรอุษา  จุนทการ จนท.บัญชี ๑๑๒  
นายหริศ  เหล่าวิทยวงศ์ จนท.ประสานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๓  
นายพิริยะ  จงอรุณทัพรังษี จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๔  
นายธีรนัย  รังษิยาภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๕  
นายฐิติพล ภมรพล จนท.กฎหมายและพัสดุ ๑๑๗  
นายสุรกิจ แก้วปิ่นทอง จนท.พัสดุ ๑๑๘  
นายประพันธ์ รุ่งคล้าย จนท.บริการ  
นายทวีศักดิ์  ไถวฤทธิ์ จนท.บริการ  
นายสาโรจน์  ยอดเสาร์ จนท.บริการ  

งานประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผจก.พพ.๖ รักษาการ หนง.ประชาสัมพันธ์ ๖๐๒ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๓
น.ส.เอมอร  โนนมี จนท.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๒  
น.ส.มนัสพันธน์  ศรีสุทธิ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๑  
น.ส.มัธนา เมนแก จนท.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๔  
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง ลูกจ้างโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ๔๐๓  

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ ผอ.สบย. ๒๐๑  
น.ส.กานต์สินี มีแสง หนง.แผนยุทธศาสตร์องค์กรฯ ๒๐๒  
น.ส.กิตติมา รัชนีภรณ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (งานแผนฯ) ๒๐๘  
น.ส.กาญจนา ครรภาฉาย จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (งานติดตามฯ)  ๒๐๓  
นายนพดล จินดาธรรม  จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (งานติดตามฯ) ๒๐๗  
นายพรพล น้อยธรรมราช จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (งานวิเทศฯ) ๒๐๖  
นายชัชวาล ม่วงพรวน จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (องค์ความรู้ฯ) ๒๐๕  
นายกรกช พบประเสริฐ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ (องค์ความรู้ฯ) ๒๐๔  
น.ส.ภวรัตน์ คุณความดี ลูกจ้างโครงการบริหารองค์ความรู้ ๒๐๓  

สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายสุเทพ   เกื้อสังข์ ผอ.สทช.   

SME

๐ ๒๒๗๘ ๑๙๐๑-๒

นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ หนง.เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว  
น.ส.ปิยะณัฐ คล้ายเดือน จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   
นายนิรุตต์ บ่อเกิด จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
นายแมน อร่ามศรี จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   
นายสุวิชชา บุญสมุทร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   
นายสุธีร์ สว่างอารมย์ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๕  
นายธนกฤต ภัทร์ธราธร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๙  

สำนักแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ (สผพ.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รอง ผอ.อพท. รักษาการ ผอ.สผพ.   ๐ ๒๒๗๙ ๑๙๐๒
นายศราวุธ  กลันทะกะสุวรรณ หนง.ข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว   ๐ ๒๒๗๘ ๑๙๐๑-๒
นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.ฐนิดา วุฒิกรีเกียรติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.ปิยมาศ กังวานกิจวาณิช จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.เรืองระวี สุวรรณปราโมทย์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายวุฒิชัย วงค์สัมพันธ์ชัย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  

สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)

ศูนย์ท่าโสม  :  ๒๒๒  หมู่ ๓  ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  ๒๓๑๕๐  

โทรศัพท์  ๐๓๙ ๕๑๖ ๐๔๑ - ๔   โทรสาร  ๐๓๙ ๕๑๖ ๐๔๕

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน
พล.ต.หญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการ พพ.๑ ๑๐๐๙
ฝ่ายอำนวยการ
นายสุธารักษ์   สุนทรวิภาต ผอ.ฝ่ายอำนวยการ ๑๐๐๒
นางสาวมัทนา   เครือจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๐๑
นางสาวเสาวรส ชัชวิล เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี งบประมาณ ๑๐๐๓
นางสาวกันยกร จันแย้ม เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี งบประมาณ ๑๐๐๔
นางชนนี   โกคูณ อนันต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑๐๐๕
นายโกมล ไกรสมุทร พนักงานขับรถ ๑๐๐๗
    เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๓๐
ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน
นางจินตนา   สิงหเทพ   เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๒๐
นายชาญชัย    บุญส่งสมคำ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๒๒
นางสาวนริศรา โภคสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๒๓
นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อ ๑๐๒๔

 

ศูนย์ธารมะยม  :  ๑๔/๑ หมู่ ๑  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด  ๒๓๑๗๐ 

โทรศัพท์  ๐๓๙ ๕๕๒ ๒๒๒    โทรสาร ๐๓๙ ๕๕๒ ๒๐๐

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน
ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน
นายธัชชัย วัชรารักษ์ ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน ๐๓๙ ๕๕๒ ๒๐๑-๒
นายกิตติศักดิ์ เขียวดำ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๐๓๙ ๕๕๒ ๒๐๖
นางสาวเกศกมล กรัญญิรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๐๓๙ ๕๕๒ ๒๒๒

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๓)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผจก.พพ.๓    
นายธิติ จันทร์แต่งผล รอง ผจก.พพ.๓    
นายกฤษณ์  ภูมิสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ    
นายรชฏ  รัตนวราหะ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ    
นายนรเศรษฐ์  เวสารัชชนันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ    
น.ส.ศิวพร  สวัสดิ์มงคล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ    
นายจักร์พันธุ์  ดิษผึ้ง จนท.บริการ    ๐๘๔ ๐๘๖ ๓๐๘๗

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (สพพ.๔)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายสิทธิศักดิ์  ปฐมวารี รอง ผจก.พพ.๔ รักษาการ ผจก.พพ.๔   โทร ๐๕๕ ๖๙๗ ๒๖๔
นายอาชวิน  สุขสว่าง ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน  
น.ส.ณวรรณ  ทินราช จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.ชุติมา  แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายสิทธิชัย  สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ   แฟกซ์ ๐๕๕ ๖๙๗ ๒๖๓
นายวัชระ  ทิพย์ชำนาญ จนท.บริหารงานทั่วไป  
น.ส.สุรางคนางค์  พ่วงแผน จนท.บริหารงานทั่วไป  
นายบรรทัด  มะลิวัลย์ จนท.พัสดุ  

สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา รอง ผจก.พพ.๕ รักษาการ ผจก.พพ.๕   โทร. ๐๔๒ ๐๓๐ ๑๐๖-๘
นายสุรอาจ  คุณกมุท ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน  
น.ส.จีระภา นามี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ     แฟกซ์. ๐๔๒ ๐๓๐ ๑๐๙ 
น.ส.ทักษพร  หงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.สุมณฑา  ก่อแก้ว จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ.๖)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผอ.สผพ. รักษาการ ผจก.พพ.๖ ๖๐๓ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๓
นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน   ๐๕๔ ๗๗๑ ๐๗๗
นายศรายุทธ  โนติ๊บ จนท.บริหารงานทั่วไป  
น.ส.กัญญ์ปภัส  รัตนเรืองศิลป์ จนท.บริหารงานทั่วไป  
น.ส.สไบทิพย์  อุดแดง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ   
น.ส.วนิดา  อินตัน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ   
นายสักก์สีห์  พลสันติกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายณัฐวุฒิ  แจ้งกระจ่าง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายคัชพล จั่นเพชร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.อมาวสี  สังข์จันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นางอาทิตยา ใจฟู จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (สพพ.๗)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ ผอ.สบย. รักษาการ ผจก.พพ.๗ ๒๐๑ ๐๓๕ ๕๖๕ ๕๖๓
นายประครอง สายจันทร์ ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน  
นายธนัสสรณ์  สวัสดิ์ภักดี จนท.การเงินและงบประมาณ  
น.ส.ชมพูนุท  ธาราสิทธิโชค จนท.บริหารงานทั่วไป  
น.ส.ดรุณี  วิริยะเอี่ยมพิกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.พรรณวดี เมสนุกูล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
น.ส.ภัคมาส  จิตมานะ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายเจตนา  พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายเมธี  แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  
นายปสันน์  วิบูลย์รังสรรค์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ  

MD

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายอุ้มบุญ  ซื่อสัตย์ พนักงานส่งเอกสาร    
น.ส.ฉวี  นาคจู แม่บ้าน อพท. ทิปโก้    
น.ส.รสสุคนธ์ รักเรียนกิจ แม่บ้าน อพท. SME    
นายวันชัย ธุลีรัตน์ พขร.ส่วนตัว ผอ.อพท.    

GIZ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
นายภูมิ พิณเทพ จนท. GIZ    
น.ส.เจนต์ธิดา โทลา จนท. GIZ    

เบอร์ต่อพื้นที่พิเศษ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์ตรง
สพพ.๑ ศูนย์ข้อมูลท่าโสม   ๗๐๑ ๐๓๙ ๕๑๖ ๐๔๑-๔
สพพ.๒ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   ๗๐๒ ๐๕๓ ๙๙๙ ๐๐๐
สผพ. , สทช. อาคาร SME Bank   ๗๐๓ ๐ ๒๒๗๘ ๑๙๐๑-๒
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction