องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

banner happiness

           การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ แต่การท่องเที่ยวท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ สิ่งสำคัญยิ่งกว่า "รายได้" นั่นก็คือ การกระจายรายได้นั้นไปสู่ชุมชน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับคนในชุมชน และนี่คือสิ่งที่ อพท. ทำมาโดยตลอด ๑๕ ปี เพราะเรามีความสุข ที่ได้ทำให้คนในชุมชนมีความสุข

Tagged under

congrat opdc sec 03

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เดินทางเข้าพบ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. คนใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้พูดคุยถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไปในอนาคต ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ อพท. รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เดินทางเข้าพบ นายปกรณ์ นิลประพันธ์เลขาธิการ ก.พ.ร. ณ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. คนใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้พูดคุยถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไปในอนาคต
Tagged under

banner short takean

          ชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องเกษตรตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิม กอปรกับเมื่ออดีตเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำในการทำนา ชาวบ้านในพื้นที่จึงหันมาเอาดีกับการทำสวนมะพร้าว แถมคุณภาพดีจนต้องบอกต่อ อพท. จึงรับอาสา เข้าไปออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism Trail) ที่มีชื่อว่า “จิ๊กซอว์มะพร้าว” เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นมะพร้าว ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวจนกลายเป็นไฮต์ไลต์สำคัญที่ใครไปเยือนตะเคียนเตี้ยต้องห้ามพลาด

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม :

banner short takean02

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction