องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ร่วมภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’ เป็นพื้นที่นำร่อง  บรรจุเป็นวิชาเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยม หวังสร้างความรู้และความภูมิใจให้แก่เยาวชน เป็นฐานกำลังสำคัญสร้างท่องเที่ยวยั่งยืน

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า  อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัดทำหลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณอู่ทอง ให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษา โดยนำไปบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในสถานศึกษาตั้งแต่ประถม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป้าหมายต้องการให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในรากเหง้าของถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง อันจะนำไปสู่ความภูมิใจ ความเข้าใจ และต่อยอดด้วยการนำไปใช้ประกอบอาชีพในพื้นที่ของตัวเอง

          สำหรับการจัดทำหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’  อพท. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากรผ่านทางสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง มีการจับมือกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีชุดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชุดความรู้เกี่ยวกับการตามรอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มและลูกปัดทวารวดี ชุดความรู้เกี่ยวกับธรณีสัณฐานเมืองโบราณอู่ทอง

 

d71

 

“แนวคิดริเริ่มการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง เพราะแม้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทอง แต่ยังไม่เคยมีการจัดทำหลักสูตรหรือรายวิชาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโบราณอู่ทองให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน และเพื่อให้คุณครูและอาจารย์นำไปใช้สอนแก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจรากเหง้าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีในสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณอู่ทอง จากเดิมที่ไม่เคยมีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้เลย” นายทวีพงษ์ กล่าว

 ทั้งนี้ อพท. เริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และนำร่างหลักสูตรไปทดลองใช้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอู่ทอง จำนวน 11 โรงเรียน ที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับใช้และออกเป็นหลักสูตรสมบูรณ์บรรลุผลสำเร็จพร้อมส่งมอบให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 60 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่อู่ทอง 59 แห่ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 1 แห่ง นับเป็นการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่ง อพท. จะนำรูปแบบนี้ไปปรับใช้กับพื้นที่พิเศษอื่นๆ ต่อไป  

 

d72

นายสมศักดิ์  โกลากุล ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า จากหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’ ได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้การเรียนรู้มีความสนุกและเกิดการจดจำได้มากขึ้น โดยไม่เน้นแค่การเรียนเฉพาะบทเรียนในห้องเท่านั้น และจะให้ความสำคัญกับการพานักเรียนออกไปเรียนรู้จากสถานที่จริง  ในส่วนสื่อการสอนที่จัดทำไว้ นอกจากหนังสือซึ่งเป็นตำราเรียนแล้ว ยังได้จัดทำ ซีดี   การ์ตูน อนิเมชั่น  และยูทูป ให้เด็กๆ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เด็กๆจะไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนวิชานี้

“เราคาดหวังเด็กๆ จะได้รับความรู้ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง และเด็กๆ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ทองนี้เกิดความยั่งยืน เด็กๆ สามารถเป็นมัคคุเทศน์น้อย บอกเล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้รู้จักอู่ทอง ดินแดนพุทธศาสนาและอาณาจักรทวารวดี  ที่สำคัญทำให้เขารักและหวงแหนในความเป็นคนอู่ทองมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

------------------------------------

 

Tagged under

อพท. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน ทุกภาคีการพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมแบบ Co – Creation หรือ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” ในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

 

1 1

 

สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) เป็นองค์กรระดับโลกที่ได้กำหนดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้นำเอาเกณฑ์ของ GSTC ไปปรับใช้กับประเทศสมาชิก เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบ โดยแหล่งท่องเที่ยวจะต้องบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมองภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ 1) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 2) การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3) การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และ 4) การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม

 

2 1 Copy

 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อพท. ได้นำแนวทางของเกณฑ์ GSTC มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ในปี 2559 อพท. ได้จัดสัมมนาและนิทรรศการ “Grow Green Together, Travel Forever” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC ทั้ง 4 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทั้งบุคคลทั่วไปและในวงการวิชาการ ซึ่งจะสามารถยกระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานของ อพท. ให้เป็นที่รู้จักในฐานะคลังความรู้ชั้นนำด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สำคัญของประเทศและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการท่องเที่ยวไทยให้อยู่ในระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง 

 

3 1 Copy

 

 

GSTC ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อพท. เมื่อปี 2558 และได้พัฒนาผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาต (Authorized Trainers) ให้กับบุคลากรของ อพท. รวมทั้งมอบสิทธิให้ อพท. นำเนื้อหาหลักสูตรระดับโลกนี้มาแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งในปี 2559 อพท. ได้มีการจัดการฝึกอบรมในพื้นที่พิเศษของ อพท. ก่อน จากนั้น อพท. กับ GSTC ได้ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยมากที่สุด และเปิดการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปในระยะต่อไป 

 

4 Copy

การจัดทำชุดองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.   จะเป็นการขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของ อพท. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในวงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ กลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้

 

5 Copy

 

 

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังสามารถยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อพท. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำกรณีศึกษา (Case Study) ด้านการพัฒนา     การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์ GSTC และจัดฝึกอบรมคณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในการนำกรณีศึกษาของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และแวดวงวิชาการได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

6 Copy

 

ดังนั้นการฝึกอบรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีต้นแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และที่สำคัญคือ เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล

 

7 Copy

Tagged under

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นาย นริศ นิรามัยวงค์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ประจำปี 2560 พร้อมปล่อยแตนเบียนบราคอนฮีบีเตอร์ จำนวน 700 ตัว เพื่อเข้าไปทำลายหนอนหัวดำมะพร้าว

 

                                                               cbt01   cbt02

 

โดยมี นายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายมนเฑียน บุญกระจ่าง กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย นายอดุลศักดิ์ ทวนดิลก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย นางลมุล ประกอบธรรม (ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ยและประธานกลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย) ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมด้วยชาวสวนมะพร้าวและกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ยและสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ที่ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (น.ส. ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง นักวิชาการเกษตร) และ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง (น.ส. น้ำผึ้ง ชมพูเขียว) สำหรับการจัดงานอบรมดังกล่าว เป็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการเพิ่มการผลิตแตนเบียนบราคอน เพื่อกำจัดหนอนหัวดำ โดยขอการสนับสนุนจากสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงหรือ อพท.3 ภายใต้การดำเนินงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

 

cbt03

 

ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน ตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมีการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยววิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย (Coconut tourism) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนตะเคียนเตี้ยที่มีความผูกพันกับสวนมะพร้าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าต้นมะพร้าวถูกทำลายโดยหนอนหัวดำมะพร้าวและยังได้มีการยืนยันอีกว่ามีต้นมะพร้าวยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้น อพท.3 และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง ได้สนับสนุนให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ยพร้อมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในชุมชนตะเคียนเตี้ย ได้ร่วมกันปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว อีกทั้งการเลี้ยงแตนเบียนยังเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ยด้วย และ อพท.๓ ได้ส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรม CSR สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในตำบลตะเคียนเตี้ยด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนมะพร้าวให้อยู่คู่กับชาวตะเคียนเตี้ยต่อไป และยังช่วยสนับสนุนให้ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

 

                                                                                  cbt04

Tagged under

e1

 

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๓  เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน   เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว  โดยมีตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเลย แขวงไชยะบุลี จังหวัดน่าน จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โดยหลังจากการทดสอบเส้นทางได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทาง การท่องเที่ยว เลย-ไชยะบุลี-น่าน ให้เป็นรูปธรรมได้มากที่สุด

 

                                                                     e2     e3

 

กิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว เลย-ไชยะบุลี-น่าน นั้น ผู้เข้าร่วม ได้มีการทำกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนต่างๆ และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเส้นทางการทดสอบการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

                                                   e4    e5

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction