องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

dasta news

          เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  โรงแรมอะบลูม กรุงเทพฯ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โดยงานองค์ความรู้  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “ล้อมวงสนทนา แถลงข่าวอย่างไรให้เป็นข่าว” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่งานองค์ความรู้ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในสำนัก อพท. ส่วนกลาง และจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ มาร่วมพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดงานแถลงข่าวกัน รวมทั้งมาเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่นักประชาสัมพันธ์มักเลือกใช้ในการทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร   โดยในครั้งนี้เป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดงานแถลงข่าวในลักษณะของการทำ Press Tour ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการเชิญและพาสื่อมวลชนลงไปยังพื้นที่ของ อพท. เพื่อให้สื่อมวลชนเหล่านั้นช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการทำงานขององค์กร

Tagged under

dasta6 nan

          กิจการเพื่อสังคมคืออะไร ทำหน้าที่อะไร สามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย เพื่อให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้าใจในความหมายของกิจการเพื่อสังคมและสามารถนำไปต่อยอดและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจการของตัวเองให้สอดคล้องกับกิจการเพื่อสังคมได้ โดยให้มีการพูดคุยในเรื่องทิศทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน จึงเป็นเสมือนเวทีที่ให้ชุมชนเข้ามาพูดคุยสอบถามความคิดเห็นพร้อมทั้งทำความเข้าใจในเรื่องกิจการเพื่อสังคมและแนวทางในอนาคตของชุมชน

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สพข. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง และคุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์) จัดเวทีปรึกษาหารือเรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อมองหาช่องทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคม ซึ่งชุมชนมีพื้นฐานเดิมของการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภายในชุมชนของตนหรือแบ่งปันให้กับสังคมอยู่แล้ว เช่น การนำกำไรบางส่วนของกลุ่มมาเป็นสวัสดิการหรือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนของบ้านซาวหลวงและบ้านนาปงพัฒนา การตั้งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่บุคคลภายนอกที่สนใจในเรื่องผ้าทอของบ้านมหาโพธิ สิ่งเหล่านี้นับเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สอดคล้องและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นกิจการเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

Tagged under

dasta3 cbt

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓) ได้จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

          นางสาวนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นางสายใจ เต็งสุวรรณ ผู้แทนชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ชคพ.) นายคัชพล จั่นเพชร ผู้แทนจากสำนักพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว(สพข.) และผู้แทนจาก สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ใน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนหนองปลาไหล และชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เพื่อพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพ และเชื่อมโยงการตลาดกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลหนองปลาไหลอย่างเป็นกันเอง

          จากการนำเสนอ package ราคาและเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนทั้ง ๓ ชุมชนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาการทำงานร่วมกันในห้วง ๖ เดือน ทำให้พบว่าสมาชิกของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทั้งสามพื้นที่ มีความตื่นตัวในการพัฒนาและยกระดับการกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนมากขึ้น ผ่านการะบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวจริง ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และบอกต่อ จนทำให้มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดย อพท.๓ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนทั้งสามนี้ ให้เป็นต้นแบบตาม ตามมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และ มาตรฐาน GSTC ต่อไป

Tagged under

S 51306812

          ดร. พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สพข. เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ อพท. รับมอบโล่หน่วยงานพันธมิตรธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ อพท.เป็นหน่วยงานที่มีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารากฐานของประเทศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 ในพิธีเปิดงาน TISTR and FRIENDS ครั้งที่ 4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งภายในงานมีบูธของ อพท. ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโดยการนำผลงานทางด้านวิทยาและเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพและมูลค่า มาออกร้านจำหน่ายในงานด้วย เช่น น้ำผักสะทอน แจ่วดำ ขิงหยอง ชาขิง เป็นต้น ถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

         โดยในอนาคต สพข.จะเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับ วว. ในการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ ตลอดจนพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

โดยในอนาคต สพข.จะเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับ วว. ในการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ ตลอดจนพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction