องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริต
11.ม.ค..2561
Rate this item
(0 votes)

banner non corrupt th

รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นํามา กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) 

เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จึงขอให้คํามั่นที่จะนําพา อพท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้ผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ และดําเนินงานด้วยความ สุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีใน ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านความโปร่งใส คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ ดําเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการ ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมที่จะรับผิดในการ ปฏิบัติงานและการบริหารงาน 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทําให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิง นโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน 

๔. ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรม สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง และมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดําเนินมาตรการในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. ด้านคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานใน เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมใน การทํางาน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

รัรัฐบาลไทยได้ใามสํคักัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนงานของหน่วยงานภาัฐ เหนไดจากนโยบายการปองกนและปราบปรามการุจริตและประพฤชอบในภาครัฐ ึ่งรฐบาลไดามา กําหนดไว้ในยทธศาสตรตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสังคมแห่งชา ที่ ๑๒ (..๒๕๖-๒๕๖)ฐบาลไทยได้ใามสํคักัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนงานของหน่วยงานภาัฐ เหนไดจากนโยบายการปองกนและปราบปรามการุจริตและประพฤชอบในภาครัฐ ึ่งรฐบาลไดามา กําหนดไว้ในยทธศาสตรตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสังคมแห่งชา ที่ ๑๒ (..๒๕๖-๒๕๖)

.

Read 43 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction