องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. (รอบที่ ๒)
24.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. (รอบที่ ๒)

          ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

          โดยในรอบนี้ ที่ปรึกษาและคณะผู้ตรวจการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทำการตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินพบว่า อพท. ได้คะแนนประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓,๓๐๐  คะแนน และมีหลายหัวข้อที่อพท. ได้รับคะแนนประเมิน ๑๐๐ คะแนนเต็ม  อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน, การดำเนินงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก, มีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก, มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ

Read 335 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction