องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท.๓ จัดกิจกรรม “สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปี ๒๕๖๐”
04.ก.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

banner thx partners

          เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.๓ จัดกิจกรรม“สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ อพท.๓ กล่าวรายงาน ผลงานที่ผ่านมาและเป้าหมายที่จะดำเนินงานต่อในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน ๒๕๐ ราย

          กิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้เข้าใจการทำงานของ อพท. และเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสื่อมวลชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือ Co – Creation คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมปาร์ควิว โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

อพท.๓ จัดกิจกรรม “สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปี ๒๕๖๐” อพท.๓ จัดกิจกรรม “สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปี ๒๕๖๐”

.

Read 506 times

Image Gallery

unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction