องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ดันสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างต้นแบบ ASEAN One Destination
29.มิ.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

4square 00

อพท. รุกร่วมมือกับ สปป.ลาว ขับเคลื่อนสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สร้างแพลตฟอร์มสดใหม่ให้การท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยง 4 จังหวัดไทยกับ 4 เมือง สปป.ลาว ยกระดับ CBT Thailand เป็น CBT ล้านช้าง ตอบโจทย์ ASEAN One Destination ADB ชื่นชมพร้อมสนับสนุนเต็มที่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ได้นำคณะทำงานฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายธรรมนูญ ภาคธูป รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ ท่านทวีเพชร อุลา รองอธิบดีกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว ประธานคณะทำงานฝ่าย สปป.ลาว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ สปป.ลาว จากแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจัดขึ้นที่แขวงหลวงพระบาง

ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่สองฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกัน จำนวน 16 กิจกรรม อาทิ การจัดทำข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจุดผ่านแดน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนการทำให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวในการท่องเที่ยว (ASEAN One Destination) จากประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

นอกเหนือจากนี้ อพท. ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของไทย (CBT Thailand)  ซึ่งเป็นคู่มือในการส่งเสริมและประเมินศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ซึ่งฝ่าย สปป.ลาวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าควรนำเอา CBT Thailand มาร่วมกันพัฒนาเป็น CBT Lan Xang เพื่อให้ชุมชนในกรอบสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

โดยก่อนหน้านี้ สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2 รายการ ได้แก่ GMS Tourism Working Group และ Mekong Tourism Forum 2017 ที่แขวงหลวงพระบาง โดย อพท. ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นความร่วมมือที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน (Cross Border Tourism) ที่มีความชัดเจน และจะนำกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวไปบรรจุไว้ใน (List of Regional Flagship Projects) พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ อพท. ที่ช่วยนำเสนอเรื่องดังกล่าว แม้ว่าฝ่ายไทยจะไม่ต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก ADB แต่ได้ช่วยผลักดันให้ สปป.ลาว มีน้ำหนักมากขึ้นในการขอรับการสนับสนุนจาก ADB ซึ่งถือเป็น Spirit of GMS อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ อพท. ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการฝ่ายไทยและ สปป.ลาว จัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เพื่อให้เกิดเวทีในการปรึกษาหารือของผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย และร่วมกันพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นด้วยต่อข้อเสนอของ อพท. โดยผู้ประกอบการจะได้กลับไปหารือกัน และคาดว่าจะจัดตั้งชมรมฯสำเร็จพร้อมเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2560 ที่นครหลวงเวียงจันทน์

อพท. ดันสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างต้นแบบ ASEAN One Destination อพท. ดันสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างต้นแบบ ASEAN One Destination

.

Read 672 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction