องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ปั้นหลักสูตรท้องถิ่น ดึงเยาวชนร่วมสืบสานท่องเที่ยว
17.พ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

Uthong course 03

อพท. ร่วมภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’ เป็นพื้นที่นำร่อง บรรจุเป็นวิชาเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยม หวังสร้างความรู้และความภูมิใจให้แก่เยาวชน เป็นฐานกำลังสำคัญสร้างท่องเที่ยวยั่งยืน

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า  อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัดทำหลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณอู่ทอง ให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษา โดยนำไปบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในสถานศึกษาตั้งแต่ประถม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป้าหมายต้องการให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในรากเหง้าของถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง อันจะนำไปสู่ความภูมิใจ ความเข้าใจ และต่อยอดด้วยการนำไปใช้ประกอบอาชีพในพื้นที่ของตัวเอง

          สำหรับการจัดทำหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’  อพท. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากรผ่านทางสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง มีการจับมือกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีชุดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชุดความรู้เกี่ยวกับการตามรอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มและลูกปัดทวารวดี ชุดความรู้เกี่ยวกับธรณีสัณฐานเมืองโบราณอู่ทอง

Uthong course 10

“แนวคิดริเริ่มการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง เพราะแม้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทอง แต่ยังไม่เคยมีการจัดทำหลักสูตรหรือรายวิชาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโบราณอู่ทองให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน และเพื่อให้คุณครูและอาจารย์นำไปใช้สอนแก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจรากเหง้าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีในสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณอู่ทอง จากเดิมที่ไม่เคยมีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้เลย” นายทวีพงษ์ กล่าว

 ทั้งนี้ อพท. เริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และนำร่างหลักสูตรไปทดลองใช้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอู่ทอง จำนวน 11 โรงเรียน ที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับใช้และออกเป็นหลักสูตรสมบูรณ์บรรลุผลสำเร็จพร้อมส่งมอบให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 60 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่อู่ทอง 59 แห่ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 1 แห่ง นับเป็นการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่ง อพท. จะนำรูปแบบนี้ไปปรับใช้กับพื้นที่พิเศษอื่นๆ ต่อไป

Uthong course 27

นายสมศักดิ์  โกลากุล ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า จากหลักสูตร ‘ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง’ ได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้การเรียนรู้มีความสนุกและเกิดการจดจำได้มากขึ้น โดยไม่เน้นแค่การเรียนเฉพาะบทเรียนในห้องเท่านั้น และจะให้ความสำคัญกับการพานักเรียนออกไปเรียนรู้จากสถานที่จริง  ในส่วนสื่อการสอนที่จัดทำไว้ นอกจากหนังสือซึ่งเป็นตำราเรียนแล้ว ยังได้จัดทำ ซีดี   การ์ตูน อนิเมชั่น  และยูทูป ให้เด็กๆ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เด็กๆจะไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนวิชานี้

“เราคาดหวังเด็กๆ จะได้รับความรู้ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง และเด็กๆ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ทองนี้เกิดความยั่งยืน เด็กๆ สามารถเป็นมัคคุเทศน์น้อย บอกเล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้รู้จักอู่ทอง ดินแดนพุทธศาสนาและอาณาจักรทวารวดี  ที่สำคัญทำให้เขารักและหวงแหนในความเป็นคนอู่ทองมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

อพท. ปั้นหลักสูตรท้องถิ่น ดึงเยาวชนร่วมสืบสานท่องเที่ยว อพท. ปั้นหลักสูตรท้องถิ่น ดึงเยาวชนร่วมสืบสานท่องเที่ยว

.

Read 452 times

Image Gallery

unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction