องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ อพท. สู่การปฏิบัติในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
30.เม.ย..2560
Rate this item
(0 votes)

strategic plan meeting 01

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ อพท. ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ อพท. (พ.ศ. 2560 – 2563) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ อพท. และทบทวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อพท.ระยะ 4 ปี แก่ภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับพื้นที่พิเศษหน่วยงานอื่น

          ทั้งนี้สำนักบริหารยุทธศาสตร์ อพท. ได้ดำเนินการจัดประชุมสื่อสารแผนฯ ดังกล่าวในพื้นที่พิเศษ ไปแล้วจำนวน 5 พื้นที่ ซึ่งการประชุมสื่อสารแผนฯ ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้าย และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายที่มาเข้าร่วมสัมมนา

          ในการประชุมในครั้งนี้ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง และนายไมตรี พุทธวงษ์ ผอ.ฝ่ายบริหารแผน ได้นำเสนอเป้าหมายสาระสำคัญของโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 และหน่วยงานภาคีที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการวางแนวทางการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในการเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก อพท. ให้สามารถตอบสนองตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงเป็นการกำหนดหน่วยงานที่จะเข้าร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับพื้นที่พิเศษ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้

.

Read 525 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction