องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ประกาศเจตจำนงสุจริต
07.ก.พ..2560
Rate this item
(0 votes)

banner honest

         

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต

     รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

     เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา อพท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีใน ๕ ด้าน ได้แก่

     ๑. ด้านความโปร่งใส คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

     ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

     ๔. ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง และมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     ๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

                              พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

                              ผู้อำนวยการ อพท.

คลิกดาวน์โหลดประกาศเจตจำนงสุจริต อพท. ไฟล์ PDF ที่นี่

อพท.ประกาศเจตจำนงสุจริต อพท.ประกาศเจตจำนงสุจริต

.

Read 688 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction