องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

บทความวิชาการ - การสร้างและการธำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนชนบทผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเทศไทย
28.พ.ย..2556
Rate this item
(0 votes)

 

บทคัดย่อ

          นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่รัฐบาลและบรรดาผู้สนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยว ได้นำเสนอให้เห็นว่า การท่องเที่ยวจัดว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และการจ้างงานของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน งานวิจัยหลายชิ้นได้นำเสนอให้เห็นถึง ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ในช่วงระหว่างนี้เอง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจัดว่าเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ได้รับการบุกเบิกและเผยแพร่ในประเทศไทยโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จากการที่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นความจริงแท้ของชุมชน การสร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น แบบแผนการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าบ้านและมีโอกาสพัฒนาสร้างสรรค์ทักษะใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและได้ทำความเข้าใจชุมชนท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เมื่อมองกลับมาที่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็เอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนในแง่ที่ช่วยธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม และยังช่วยสร้างความตระหนักของคนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างและการธำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของชุมชนชนบทไทย บทความชิ้นนี้จะนำเสนอการนำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ในประเทศไทย โดยเลือกบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัยเป็นกรณีศึกษา และจะเสนอแนะจากกรณีศึกษาของบ้านนาต้นจั่นว่า หากมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนชนบทของประเทศไทยและธำรงรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนนั้น

 

Download Full Paper

Read 119155 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction