องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

บทความวิชาการ - การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การรับรู้ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรม และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
28.พ.ย..2556
Rate this item
(0 votes)

 

บทคัดย่อ 

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอผลการสำรวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจการ และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย เนื่องด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้กลายเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ความน่าสนใจและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในความพยายามให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การริเริ่มและการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่ชื่อว่า อพท.

          วิธีการศึกษานอกจากจะสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยยังอาศัยวิธีวิทยาเชิงปริมาณจัดทำแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกิจกรรมเป้าหมายจำนวน 300 คน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของกิจกรรมในเรื่องความพร้อมของการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเป้าหมายที่คัดเลือกเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ประเทศไทยของการศึกษาครั้งนี้คือ การทำสังคโลก ของร้านสุเทพสังคโลก ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการถูกเรียกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

          ผลการศึกษาเบื้องต้นที่น่าสนใจพบว่านักท่องเที่ยวยังมีความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่มากนัก เจ้าของกิจกรรมมีศักยภาพด้วยต้นทุนของสิ่งที่ตัวเองมีนั้นคือความเป็นเอกลักษณ์ของตัวกิจกรรม ซึ่งมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ และคาดหวังในเรื่องทางเศรษฐกิจมากกว่าการมองในเรื่องของการอนุรักษ์ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างความเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของกิจกรรมในการรับรู้ ความพร้อมและต้องการการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงตามเจตนารมณ์ในประเทศไทย

 

Download Full Paper

Read 14086 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction