องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
19.เม.ย..2560
Rate this item
(3 votes)

 

รายนามคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการโดยตำแหน่ง 
  (ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
3. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กรรมการโดยตำแหน่ง 
  (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
4. นายกฤษฎา บุญราช กรรมการโดยตำแหน่ง
  (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)  
5. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการโดยตำแหน่ง
  (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)  
6. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสหวัฒน์ แน่นหนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายขจร วีระใจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพชร อนันตศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและเลขานุการ (กพท.)
  (ผู้อำนวยการ อพท.)  
     


 

 logo

 

โครงสร้าง อพท.

ดร. วิจารย์  สิมาฉายา

.

Read 2701 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction