องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
30.ม.ค..2556
Rate this item
(4 votes)

logo

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community-Based Approach)

2. เป็นองค์กรทำงานเชิงประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคี

3. พัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวให้ทันต่อพลวัตการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประสานและส่งเสริมภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเครือข่ายประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล

 

เป้าหมาย

1. ชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนแห่งความสุข

2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว

3. สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน

6. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)

.

Read 14183 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction