องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท.
01.พ.ย..2559
Rate this item
(0 votes)

 

dg 60

คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท. ปี ๒๕๖๐
พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จวบจนถึงปัจจุบันเข้าปีที่ ๑๔ ปีแล้วที่ อพท. ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคีการพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ Co - Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข” ในพื้นที่พิเศษทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตามกรอบการบริหารจัดการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) หรือ GSTC ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) 

          สิ่งที่ อพท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมาโดยตลอดคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งความท้าทายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ การทำให้เกิดความมั่นใจว่ารายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้นจะกระจายไปถึงระดับชุมชน และส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและระดับความอยู่ดีมีสุขที่ดี อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ 

          ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันดีงาม และเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว อพท. จึงได้ผลักดันแนวคิด Communities Benefitting Through Tourism (CBTT) ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน ให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน ให้รู้จักการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุข อยู่ดีกินดีในแบบวิถีพอเพียง อันเป็นผลการดำเนินงานที่สะท้อนการท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน (Pro-poorTourism) อย่างแท้จริงนั่นเอง 

          แผนการดำเนินงานของ อพท. ในปี ๒๕๖๐ อพท. จะยึดแนวทางการดำเนินงานที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ “แก้ไขปัญหาความยากจน” และ “ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ” อีกทั้งยังได้ย้ำจุดยืนการทำงานของ อพท. ที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มากกว่ายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

          การดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ อพท. จะดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข” ซึ่งถือเป็นกรอบวิสัยทัศน์ในระยะ ๒๐ ปี ของ อพท. ด้วย โดยเป้าหมายการดำเนินงานของ อพท. ในระยะ ๕ ปี อพท. จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GSTC พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย Co-Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” ภายใต้กรอบงบประมาณ (งบพัฒนา) จำนวน ๓๗๘.๕๘๑๓ ล้านบาท ผ่านโครงการที่สำคัญ จำนวน ๕๐ โครงการทั้งนี้เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๖๐ อพท. คาดว่าจะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการตามเกณฑ์ GSTC สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ

๑. ประชาชนในพื้นที่พิเศษผ่านเกณฑ์ประเมินระดับความอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๒. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่มีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๓. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ (ชุมชนเดิม) และร้อยละ ๓๐ (ชุมชนใหม่) 
๔. ดัชนีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ (Gini  Coefficient) ของประชาชนในพื้นที่พิเศษ ต่ำกว่า ๐.๔๑ 
๕. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๖. มีระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างน้อย ๖ ระบบ 
๗. มีต้นแบบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างน้อย ๑๒ ต้นแบบ/แห่ง 
๘. การบรรลุตามกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายประชารัฐสู่ความยั่งยืน ร้อยละ ๑๐๐ 

          อนึ่ง เป้าหมายการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและภารกิจของ อพท. ที่ต้องดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งผลการดำเนินงานของ อพท. ในภาพรวมปี ๒๕๖๐ ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะนำเสนออย่างเป็นทางการในงาน DASTA Forum ๒๐๑๗ ต่อไป

.

Read 1353 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction