องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท. ปี ๒๕๖๑
09.ม.ค..2561
Rate this item
(0 votes)

dg dasta

คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท. ปี ๒๕๖๑
พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

          ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นปีที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก ได้แก่ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ซึ่ง อพท. เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศไทยที่นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria :GSTC) มาใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism : CBT) ที่ทุกภาคส่วนในสังคมเริ่มตระหนักมากขึ้นในการนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือรับใช้ชุมชน รวมทั้งภารกิจสนับสนุน อาทิ การได้รับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยคะแนนที่สูงเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ 

          ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้นที่จำเป็นต้องดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง ได้นำมาซึ่งความท้าทายในการขับเคลื่อนภารกิจของ อพท. ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่ อพท. กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. ฉบับใหม่ ที่ขยายบทบาทของ อพท. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะพื้นที่ดำเนินงาน และในเชิงคุณภาพที่จะมีความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้กำหนดให้องค์การมหาชนทุกแห่งจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อไปสู่การเป็นองค์การมหาชน ๔.๐ ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยหนึ่งในประเด็นที่ต้องดำเนินการตามแผนดังกล่าว คือ การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ โดยการเพิ่มรายได้ขององค์การมหาชน 

          ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑ การบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรอย่างจำกัด โดยเฉพาะด้านงบประมาณและบุคลากร อพท. จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) ให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบการทำงานกับพันธมิตรเดิมที่เข้มข้นขึ้น ควบคู่ไปกับการแสวงหาพันธมิตรใหม่ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแห่งการให้ (Gift Economy) ที่ก้าวข้ามเงื่อนไขในการบรรจบกันของอุปสงค์และอุปทานตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสทุนนิยมเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรเหล่านี้ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันทรัพยากรในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทรัพยากรที่กล่าวนี้มิได้จำกัดอยู่ในรูปของงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงทักษะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์กับ อพท. โดยเฉพาะภารกิจในการจัดฝึกอบรมและให้บริการองค์ความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตามโครงสร้างใหม่ขององค์กรที่จะช่วยลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐได้ในระดับหนึ่ง 

          นอกจากนี้ แนวคิดที่ อพท. ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาทั้งเวทีต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะจากการจัดงานเสวนาของ อพท. ภายใต้หัวข้อ “How digitalization is revolutionizing sustainability in Thailand’s future tourism industry –  ท่องเที่ยวไทยจะยืนหยัดอย่างไรในยุค ๔.๐” เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ทำให้ อพท. ได้เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) เพื่อปรับตัวให้ทันกับกระแสยุค ๔.๐ ที่เน้น “ทำของให้ดี โปรโมทให้ดัง” โดย อพท. จะมุ่งเน้นการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นำเสนอต่อนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุค ๔.๐ ได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

          อย่างไรก็ตาม อพท. ในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Organization: SDO) จะยังคงยึดมั่นในปรัชญาการทำงานแบบ Co-creation เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ศรัทธาในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้เข้ามามีส่วนในการ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” บนพื้นฐานในการทำงานที่จะธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

          สุดท้ายนี้ ผม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะมุ่งมั่นทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ อพท. “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข” ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้

คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท. ปี ๒๕๖๑ คำแถลงนโยบายการบริหารงาน อพท. ปี ๒๕๖๑ dasta

.

Read 870 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction