องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เกี่ยวกับซีไอโอ
09.พ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

dr chumpol.cio

ประวัติ

ชื่อ      ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

เกิด     3 ตุลาคม 2508

 

การศึกษา

- Doctoral in Management (University of The VISAYAS)

- MBA, Marketing (National University, USA.)

- MCL, Comparative Law (California Western School of Law, USA.)

- นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ศบ. รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การอบรมสัมมนา

- การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ (หลักสูตรสำหรับวิทยากร โดย บ.กบเหลาดินสอ จำกัด)

- Service Design จัดโดย OKMD วิทยากรจาก USA.

- ทักษะการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรนักบริหารงบประมาณขั้นสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ

- หลักสูตร CFO สำหรับผู้บริหารภาครัฐ สคร. กระทรวงการคลัง

 

วิชาที่สอน

- การบริหารเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สัมมนาการบริหารจัดการ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการความคิดเชิงสร้างสรรค์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

การทำงานปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- วิทยากรรับเชิญให้แก่บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ อาทิ AIS, Nok Air, หอการค้าไทย, สมาคมเครื่องเสียงแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ผู้บรรยายประจำ บ.กบเหลาดินสอ จำกัด (Certified Coaching/Instructor)

- คอลัมนิสต์นิตยสาร Audiophile, นิตยสาร GM 2000

- ผู้จัดรายการวิทยุ “คุยสบาย สไตล์ปิยะนัส” คลื่น FM. 90.5 MHz. วพท.

 

ผลงานในอดีต

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บ.สยามมาเก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด

- ผู้จัดการทั่วไป สายการตลาด บ.สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บ.บวรกิจร่วมทุน (1992) จำกัด

- เลขานุการหลักสูตร MBA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

.

Read 920 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction