องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ
09.พ.ค..2560
Rate this item
(2 votes)

วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ

 

วิสัยทัศน์

"นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้ยั่งยืน"

 

ยุทธศาสตร์ อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บท ICT ของ อพท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของ อพท. ตลอดจนเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนสินค้า บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายทุกภาคี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้คู่องค์กรด้าน ICT

.

Read 1365 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction